DAX

Ví DAX chuyên dùng để đựng các loại thẻ một cách tiện lợi.